Warunki ubezpieczenia
W wariancie Indywidualnym, Ubezpieczonym będzie wyłącznie jedna osoba. W wariancie Rodzinnym, Ubezpieczonymi będą członkowie najbliższej rodziny tj. małżonkowie/partnerzy (maksymalnie dwie osoby dorosłe, które w momencie objęcia umową ubezpieczenia nie ukończyły 65. roku życia) wraz z Dziećmi zamieszkujący wspólnie z nimi w Miejscu zamieszkania.
Osoba indywidualna
 
Rodzina
   
Wstecz
   
 
   
Dalej
   
Marka AXA Partners należy do Grupy AXA, której członkiem jest Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa, spółka o numerze NIP 108-00-06-955 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320749. Cookie informacje, Ustawienia prywatności
(c) 2021 AXA ASSISTANCE